شماره حساب‌ها

بانک ملی

بانک ملی:
۰۱۰۱۱۵۸۷۹۸۰۰۶
کارت:
۶۰۳۷۹۹۷۴۶۴۸۷۳۴۳۰
بنام سعید عیسی زاده

بانک رسالت

بانک رسالت:
۳۱۶-۱۱۰۴۳۸۸-۱
کارت:
۵۰۴۱٫۷۲۱۰٫۴۵۱۵٫۸۵۳۳
بنام سعیدعیسی زاده

بانک ملت

شماره حساب بانک ملت:
۲۱۱۷۳۸۰۸۹۳
ش کارت:
۶۱۰۴۳۳۷۷۵۶۲۲۱۶۱۸
ش شـبا:
IR200120020000002117380893
بنام سعیدعیسی زاده