با استفاده از فرم زیر، می‌توانید با توجه به نوع نسخه (ابری – لوکال)، و نوع نیاز خود، قیمت را مشاهده و تصمیم مناسب را بگیرید.